Privatlivspolitik 

Generelt  

Dette dokument (privatlivspolitik) har til formål at beskrive hvordan DataRobottan ApS behandler dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i forbindelse hermed. Privatlivspolitikken omhandler dels de oplysninger du afgiver ved at besøge vores hjemmeside, de oplysninger du afgiver i forbindelse med at du identificerer dig og de oplysninger der indsamles om dig som led i et kundeforhold. 

DataRobotten ApS er dataansvarlig for de oplysninger du afgiver ved at besøge vores hjemmeside, modtagelse af nyhedsbrev, de oplysninger der afgives i identifikationsprocessen og de elektroniske spor der afsættes i forbindelse med din brug af DataRobotten ApS tjenester. 

DataRobotten ApS er databehandler for de oplysninger, der overdrages til DataRobotten ApS fra din institution eller virksomhed, som led i et kundeforhold. 

Vi sikrer løbende, at vi efterlever politikken og at denne er opdateret efter gældende
lovgivning. Vi behandler personoplysninger i henhold til de gældende regler i EU’s
Persondataforordning. Det betyder bl.a., at vi kun behandler personoplysninger til lovlige,
rimelige og legitime formål, som vi kan dokumentere.  

Dataansvarlig  

Kontaktoplysninger for dataansvarlig og databehandler 

DataRobotten ApS 

Kasernevej 8 

8800 Viborg 

CVR.: 38145223 

Telefon +45 70444848 

E-mail: support@datarobotten.dk 

 

Formål med behandlingen samt lovhjemmel 

Formålet med behandlingen som Databehandler  

Datarobotten behandler personoplysninger fra STIL begrænset til UNI-ID. Dette er for at sikre at eleverne kan logge ind med deres UNI-ID gennem Datarobotten til de forskellige læringssystemer, som skolen stiller til rådighed.
 

Formålet med behandlingen som Dataansvarlig og behandlingshjemmel 

Datarobotten har forskellige områder i forhold til at indhente data, og det vil variere i forhold til de forskellige områder.  

 

IDP registrering  

Formålet med behandlingen   

Formålet med IDP registrering er at sikre at den tegnings-berettiget har adgang og rettigheder til at kunne logge ind på Datarobottens portal og accepterer vilkårene for DataRobottens IDP tjeneste.  

Hvilke oplysninger vi har i denne behandling samt behandlingshjemmel  

Følgende oplysninger er indsamlet til denne behandling;  

 • Navn  
 • Mobilnummer 
 • E-mail 
 • CPR-nummer  
 • Dokumentation for tegningsberettigelse (hvis identiteten ikke er til at finde i CVR-registret)  

Oplysningerne opbevares så længe personen har rollen som administrator til IDP-registrering. Når denne rolle bliver overtaget af en ny, vil oplysningerne blive slettet. Dokumentation for tegningsberettigelse slettes umiddelbart efter at DataRobotten har godkendt den uploade dokumentation og aftalen med kunden om levering af IDP tjenesten. 

Behandlingen finder lovhjemmel i persondataforordningens paragraf 6 stk. 1, litra a.  

 

Identifikationsproces  

Formålet med behandlingen   

Formålet med identifikationsprocessen og den data der indhentes herigennem, er at alle medarbejdere og studerende over grundskolen kan få udleveret deres elektroniske identifikationsmiddel så de kan logge ind på de systemer der er behov.  

Hvilke oplysninger vi har i denne behandling samt behandlingshjemmel 

Følgende oplysninger er indsamlet til denne behandling:  

 • Navn  
 • Mobilnummer 
 • E-mail  
 • Pasoplysninger 
 • CPR-nummer  
 • Resultat af identifikationsprocessen.  

Oplysninger opbevares så længe medarbejderen er ansat på den pågældende skole eller den studerende er tilknyttet skolen og har behov for et UNI-login til systemerne. Når data slettes fra STIL, vil data automatisk også forsvinde fra Datarobotten, da data hentes herfra.  

Behandlingen finder lovhjemmel i persondataforordningens paragraf 6 stk. 1, litra b og c. 

 

Elektroniske spor  

Formålet med behandlingen   

Datarobotten indsamler elektroniske spor i forbindelse med de ændringer, rollefordelinger og rettighedstildelinger som finder sted på Datarobottens portal. Ligeledes indsamles der elektroniske spor når brugeren benytter sit login på diverse tjenester, hvor brugeren skal identificerer sig selv med sit login. Indsamlingen af dette har til formål at være compliant med den gældende lovgivning på området.  

Hvilke oplysninger vi har i denne behandling samt behandlingshjemmel 

Følgende oplysninger er indsamlet til denne behandling:  

 • Login-id 
 • Tidspunkt 
 • Handling 
 • Sikringniveau  

Oplysningerne opbevares i indeværende 1 år, for retslig forpligtelse og for altid at leve op til den gældende lovgivning på området.  

Behandlingen finder lovhjemmel i persondataforordningen paragraf 6, stk. 1, litra c.
 

Nyhedsbrev  

Formålet med behandlingen   

Formålet med nyhedsbrev er at sikre den korrekte information om opdateringer, support og ændringer på DataRobottens tjenester kommer ud til de personer som har behov for den. Alle ID-managere vil modtage nyhedsbrev per automatik, andre skal tilmelde sig nyhedsbrevet hvis de ønsker at få det. 

Hvilke oplysninger vi har i denne behandling samt behandlingshjemmel 

Følgende oplysninger er indsamlet til denne behandling:  

 • Navn  
 • E-mail 
 • Virksomhedsrelation   

Behandlingen finder lovgrundlag i persondataforordningens paragraf 6 stk. 1, litra b.
 

Hjemmeside  

Formålet med hjemmesiden er at give dig som bruger, den bedste oplevelse ved brug af hjemmesiden og Datarobottens Portal. Datarobotten gør ikke brug af cookies for at kunne opnå dette.  

Deling af personoplysninger  

Datarobotten har mulighed for at videregive oplysninger fra Skolen eller dagtilbuddet til STIL. Dette er en mulighed som nogle af vores kunder benytter sig af.  

Det vil sige at Databotten videregiver data som skolen / dagtilbuddet har indtastet i Datarobotten til STIL, for at sikre alle oplysninger kommer ind i STIL i forhold til f.eks læsetest og klarmeldingsskemaer.
Det er ligeledes muligt for Datarobotten at videregive oplysninger fra de studieadministrative systemer såsom Lectio og Skoleplan videre til STIL, hvis skolen ønsker at Datarobotten gør dette.  

I disse tilfælde vil der være en særskilt aftale med kunden om at data videregives, samt hvilken data de ønsker videregivet til STIL.
 

Dine rettigheder  

Du har altid ret til at få indsigt i de oplysninger som vi opbevarer og behandler om dig, så længe det ikke strider imod anden lovgivning. Du har ligeledes ret til at få berigtiget dine oplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger.   

Hvis du ønsker behandlingen af dine personoplysninger begrænset eller at gøre indsigelse eller udnytte retten til dataportabilitet, kan du kontakte os på telefon 70444848 eller e-mail: support@datarobotten.dk.
 

Retten til at blive slettet og tilbagekalde sit samtykke  

Du har altid ret til at få dine oplysninger slettet, hvis du ikke længere ønsker at vi behandler de oplysninger. Ligeledes har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det må dog ikke stride imod anden lovgivning som Datarobotten er underlagt.  

Du skal dog være opmærksom på at sletning af personoplysninger og tilbagekaldelse af samtykke, kan medføre at samarbejdet stopper, hvis det er oplysninger der er krævet i forhold til samarbejdet eller til den ydelse I som kunder for ud af samarbejdet.
 

Sikkerhed  

Datarobotten sætter stort fokus på sikkerhed og derfor et informationssikkerhedsledelses system, som danner grundlag for et årshjul der har fokus på sikkerhed hos Datarobotten. Vi behandler alt data, herunder dine personoplysninger i overensstemmelse med de sikkerhedspolitikker, -processer og -kontroller, som er indeholdt i vores ledelsessystemer for informationssikkerhed. Det betyder at dine personoplysninger beskyttes mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 

 

Dine klagermuligheder  

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på telefon 70444848 eller e-mail: support@datarobotten.dk. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens vej 35, 2500, telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk 

 

Opdatering af vores privatlivspolitik  

Denne privatlivspoltik er senest opdateret april 2023.